Historie en ontstaansgeschiedenis

In 1998 is in de wet op het primair onderwijs het beleid voor Weer Samen Naar School (WSNS) vastgelegd. Dit beleid beoogt integratie van leerlingen met behoefte aan extra zorg in het regulier basisonderwijs.
Door zorg op maat te bieden moeten leerlingen in staat worden gesteld een ononderbroken leerlijn te volgen die afgestemd is op hun mogelijkheden. Naast pedagogisch-didactische overwegingen lagen financiële overwegingen ten grondslag aan de vorming van dit beleid. Voortdurende toename van het aantal leerlingen in het relatief dure speciaal onderwijs, dat op basis van leerlingenaantallen werd bekostigd, dwong tot kostenbeheersing. Met het WSNS-beleid kwam deze beheersing tot stand: de meeruitgaven voor het speciaal onderwijs werden bevroren en in 1999 omgezet in een vast zorgbudget bestemd voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, zowel op een speciale basisschool als op de reguliere basisschool. In het kader van het WSNS-beleid werden 248 samenwerkingsverbanden opgericht tussen reguliere en speciale basisscholen.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 start er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Vanaf deze datum heeft elk schoolbestuur 'zorgplicht'. Dit wil zeggen dat besturen wettelijk verplicht zijn alle kinderen passend onderwijs te bieden. Niet elke school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband een school die dat wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. 
De nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn regionaal verdeeld en teruggebracht tot 150 samenwerkingsverbanden (PO en VO).

Download hier: wet passend onderwijs

Oprichting samenwerkingsverband (swv) BePO

De bestuurlijke krachtenbundeling (BePO) sluit aan bij de hierboven beschreven landelijke ontwikkelingen.
Door regionaal samen te werken kunnen de besturen en de scholen meer bieden dan nu. Schoolbesturen en scholen vullen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. BePO wil denken vanuit de behoeften van kinderen met als motto 'passend onderwijs voor elke leerling'. Uitgangspunt is daarbij dat kinderen zoveel mogelijk op een reguliere school met succes het basisonderwijs doorlopen, eventueel met extra ondersteuning. Dit lukt niet altijd, soms is specifieke begeleiding nodig. Voor sommige kinderen is een tijdelijke of langdurige plaatsing op een (zeer) gespecialiseerde onderwijsinstelling de juiste aanpak.

Organisatie swv BePO

Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (swv BePO) bestaat uit 15 schoolbesturen met in totaal zo'n 85 scholen verdeeld over zes gemeenten.
Bij de inrichting van de bestuurlijke structuur van BePO is gekozen voor een coöperatieve vereniging, waarvan de schoolbesturen de leden zijn. Het is een bestuursvorm gebaseerd op gelijkwaardigheid en democratische besluitvorming. In 2013 is de vereniging gestart met het inrichten van een Algemene Vergadering en een bestuur. De BePO directeur geeft leiding aan de totale BePO-samenwerkingsorganisatie en wordt daarbij ondersteund door het BePO-bestuursbureau. De BePO samenwerkingsorganisatie functioneert zoals hieronder in kaart is gebracht.

Download hier: samenwerkingsorganisatie